1

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Dienstenbedrijf Bredene Oudenburg De Haan

 

 

Definities

In huidige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd :

 

thuishulp van huishoudelijke aard” : diensten ten gunste van de gebruiker die bestaan uit activiteiten verricht in het huis van de gebruiker en die vergoed worden met dienstencheques: schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappen halen

 

strijken buiten de woning van de gebruiker” : de activiteiten van het strijkatelier van de dienstencheques-onderneming die vergoed worden met dienstencheques

 

huishoudhulp” : de persoon (m/v) die een arbeidsovereenkomst dienstencheques heeft afgesloten met de dienstencheque-onderneming en de prestaties van thuishulp van huishoudelijke aard zal verrichten bij de gebruiker

 

uitgiftebedrijf” : het door het bevoegde gewest aangewezen bedrijf dat de dienstencheques uitgeeft.

 

dienstencheque-onderneming” : Dienstenbedrijf Bredene Oudenburg De Haan

maatschappelijke zetel Duinenstraat 108 te 8450 Bredene,

ondernemingsnummer 0870.796.417,

erkenningsnummer 01652

 

gebruiker” : de klant van de dienstencheque-onderneming die diensten afneemt, die vergoed kunnen worden met dienstencheques zoals

-       Thuishulp van huishoudelijk aard

-       Strijken buiten de woning van de klant

 

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

 

1.1 Algemeen - Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door een huishoudhulp van de dienstencheque-onderneming bij de gebruiker.[1]

 

1.2 Bloed/aanverwantschap - De huishoudhulpen mogen geen bloedverwant of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker.  De gebruiker meldt spontaan en onmiddellijk aan de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming indien één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.

 

1.3 Toegelaten activiteiten bij thuishulp van huishoudelijke aard - De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in geen geval andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te doen verrichten. De diensten die mogen worden verricht worden bepaald door het KB van 12 december 2001 en zijn:

 

·         Poetsen van de woning, met inbegrip van de ramen

·         Wassen

·         Strijken

·         Bereiden van maaltijden

·         Occasionele naaiwerken

·         Boodschappen

 

Voorbeelden van niet toegelaten activiteiten zijn: kinderoppas, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing, onderhoud van gemeenschappelijke traphallen, alsook van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, bureauruimtes, … Deze opsomming is exemplatief en niet-exhaustief.

 

1.4 Welzijn op het werk - De dienstencheque-onderneming is als werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van de Welzijnscodex van 28 april 2017 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag gedurende de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst bij de gebruiker.

 

De gebruiker is ertoe gehouden, als een normaal zorgvuldig persoon, te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de huishoudhulp. De gebruiker zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksuele gedrag op het werk.

 

Bij niet naleving van deze bepaling zal de dienstencheque-onderneming het contract eenzijdig en onmiddellijk verbreken.

 

1.5 Sanctie - Bij het niet naleven van de verbintenis in 1.2, 1.3 en 1.4 door de gebruiker, kan de overeenkomst eenzijdig verbroken worden door de dienstencheque-onderneming en zal de dienstencheque-onderneming de schade, die zij door deze schending zou lijden, terugvorderen van de gebruiker.

 

De Vlaamse overheid kan een gebruiker verbeiden om dienstencheques te bestellen en te gebruiken voor een periode van 1 tot 5 jaar indien men :

 

-       dienstencheques gebruikt voor taken die niet met dienstencheques mogen betaald worden

-       dienstencheques gebruikt voor het vergoeden van prestaties voor niet-gezinsleden

-       dienstencheques gebruikt voor prestaties die niet hebben plaatsgevonden

-       zich onbehoorlijk gedraagt ten aanzien van de huishoudhulp.

-        

1.6 Strijken buiten de woning van de gebruiker De dienstencheques-onderneming biedt ook de activiteit strijken buiten de woning van de gebruiker aan in hun strijkatelier(s). De volgende principes zijn van toepassing :

 

·         De onderneming mag voor deze strijkactiviteiten werken met een vast aanrekeningsysteem, waarbij de geleverde prestaties door werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques worden omgezet naar het aantal dienstencheques dat met die prestatie overeenstemt.

o    De ondernemingen die gebruik maken van dergelijk forfaitair systeem zijn gehouden dit systeem te evalueren en eventueel bij te sturen zodat de ontvangen dienstencheque gemiddeld overeenstemt met één effectief gewerkt uur. De methode van verrekening en de prijslijst moeten beschikbaar zijn bij het onthaal van de onderneming en zichtbaar voor de klanten.

 

·         De onderneming rekent per gepresteerd arbeidsuur één dienstencheque aan. Indien een prestatie niet overeenstemt met een volledig afgewerkt uur kan de onderneming gebruik maken van een tegoedbon voor een maximum van één uur per gebruiker. De onderneming registreert de tegoeden per gebruiker zodat deze raadpleegbaar zijn voor de inspectiediensten van het departement Werk en Sociale Economie in het geval van controle.

 

·         Onder strijken wordt verstaan : het strijken zelf en de volgende aanverwante activiteiten

o    het registreren: de ontvangst van het door de klant gebrachte te strijken linnen, het registreren van de te strijken stukken en het opstellen van een ontvangstbewijs. De administratieve werking van de onderneming, zoals de verwerking van de dienstencheques en het opmaken van de planning van de werknemers, valt hier niet onder.

o    het sorteren: het sorteren van het te strijken linnen volgens productieproces;

o    het controleren: de kwaliteitscontrole en de eindcontrole na het strijken. Dit betreft louter en alleen de controle op het strijkgoed zelf;

o    het samenstellen: het gestreken linnen terug per klant samenbrengen;

o    het verpakken: het gestreken linnen inpakken;

o    het bestellen: het afhalen van het gestreken linnen in het strijkatelier door de klant en het afhandelen van de betaling.

 

·         Het vervoeren van het strijkgoed naar of van de klant wordt niet beschouwd al een aanverwante activiteit en kan niet vergoed worden met dienstencheques.

 

 

 

 

Artikel 2 – Afspraken inzake planning

 

2.1 De planning van de thuishulp van huishoudelijke aard en de wijze van toegang tot het huis van de gebruiker worden overeengekomen tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker, binnen de grenzen van het arbeidsreglement en de uurroosters van de dienstencheque-onderneming.

 

2.2 Alle veranderingen inzake (het aantal) arbeidsuren moeten worden overeengekomen met de dienstencheque-onderneming. Indien de gebruiker en de huishoudhulp dit onderling zouden afspreken, kan de dienstencheque-onderneming huidige overeenkomst eenzijdig beëindigen.

 

De vakantieperiodes van de gebruiker moeten ten minste 14 kalenderdagen op voorhand op schriftelijke wijze worden gemeld aan de dienstencheque-onderneming.

 

Wanneer de gebruiker minstens drie opeenvolgende weken na elkaar geen thuishulp van huishoudelijke aard wenst, dient hij de dienstencheque-onderneming ten minste 14 kalenderdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen.

 

2.3 Bij een onvoorziene omstandigheid waardoor de huishoudhulp niet aan de slag zou kunnen gaan (bv ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof van de huishoudhulp) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door de dienstencheque-onderneming, die alles in het werk zal stellen om te voorzien in vervanging.

 

2.4 Indien de huishoudhulp zijn/haar werk bij de gebruiker niet kan uitvoeren omwille van nalatigheid door de gebruiker (o.a. niet meedelen afwezigheid, huishoudhulp kan niet binnen, …) worden de normale diensturen aangerekend. Hierbij worden de verloren uren gefactureerd aan de gebruiker aan de inruilwaarde die de dienstencheque-onderneming normaal gezien had moeten ontvangen voor de gepresteerde uren.

 

2.5 De gebruiker verbindt er zich toe om alle mogelijke adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk te  melden aan de dienstencheque-onderneming en het uitgiftebedrijf.

 

 

Artikel 3 – Betaling van de prestaties

 

3.1  Papieren of elektronische dienstencheques - De gebruiker verbindt er zich toe direct na de prestatie een door hem ondertekende en gedateerde dienstencheque per gepresteerd uur aan de thuishulp te overhandigen of om over een voldoende aantal geldige elektronische dienstencheques in zijn elektronische portefeuille te beschikken.

 

3.2 Ter beschikking stellen van dienstencheques - Indien de gebruiker de verschuldigde dienstencheques niet overhandigt binnen een termijn van 14 werkdagen na de prestatie van de werknemer of in geval van elektronische dienstencheques, er geen elektronische dienstencheques meer in zijn elektronische portefeuille ter beschikking zou hebben, zal de huishoudhulp geen verdere prestaties meer verrichten.

 

De dienstencheque-onderneming neemt telefonisch contact op met de gebruiker via mail of aangetekende brief bij afwezigheid van cheques. De gebruiker heeft hierna een termijn van 2 weken om de dienstencheques over te maken aan de dienstencheque-onderneming of zijn elektronische portefeuille aan te zuiveren zodat alle verschuldigde prestaties kunnen worden vergoed.

 

Indien de gebruiker dit nalaat zal de dienstencheque-onderneming overgaan tot facturatie van de gepresteerde uren a rato van de inruilwaarde van de dienstencheques zoals de dienstencheque-onderneming van de bevoegde overheid had kunnen bekomen.

 

3.3 Bijkomende kosten -

 

3.4 Sanctie - Bij niet betaling van de factuur binnen de termijn van 30 dagen is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest 1,50% (2022). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro.

 

Artikel 4 – Afspraken in kader van strijken buiten de woning van de gebruiker

 

De dienstencheques-onderneming stelt twee goederen ter beschikking die via de webshop kunnen besteld worden: een hoes.

 

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de gebruiker

 

5.1 De gebruiker, als normaal zorgvuldig persoon, verbindt zich ertoe :

 

a)    de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de huishoudhulp, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan. De gebruiker kan de huishoudhulp er niet toe verplichten om oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te gebruiken.  

 

b)    de huishoudhulp in te lichten over de producten die hij/zij dient te gebruiken en geeft duidelijk aan wat ze moeten poetsen met welke producten.

 

c)       de huishoudhulp in hygiënische omstandigheden te laten werken, alsook de huishoudhulp gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties (toilet, lavabo...)

 

d)      met de huishoudhulp duidelijke afspraken te maken over rookgedrag en vermijden dat de huishoudhulp gehinderd wordt door tabaksrook.

 

e)    de huishoudhulp steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de huishoudhulp aan de dienstencheque-onderneming gemeld (bv loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is...) Bij aanhoudende veiligheidsproblemen kan de thuishulp van huishoudelijke aard worden stopgezet.

 

f)     te zorgen dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de huishoudhulp

 

g)    de huishoudhulp in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren, bijvoorbeeld poetswerk buiten bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen,...

 

h)    de richtlijnen met betrekking tot de bescherming van de huishoudhulp in kader van de COVID-19 pandemie te respecteren.

 

5.2 De gebruiker moet de dienstencheque-onderneming verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er gevaar is voor de gezondheid van de huishoudhulp, bijvoorbeeld griep, rode hond, windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht...

 

In dit geval is deze overeenkomst onmiddellijk opgeschort. Indien er binnen een redelijke termijn geen passende oplossing kan gevonden worden om de gezondheid en veiligheid van de werknemer te garanderen, zal de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn.

 

5.3 In geval van ongeval, overkomen aan de huishoudhulp bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker de dienstencheque-onderneming onmiddellijk verwittigen.

 

5.4 In geval van onmiddellijk en dreigend gevaar dient de huishoudhulp de arbeidsplaats onmiddellijk te verlaten.

 

Artikel 6 – Uitoefening activiteit

 

6.1 De huishoudhulp van de dienstencheque-onderneming mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van dienst taak. De huishoudhulp moet altijd bereikbaar zijn voor de dienstencheque-onderneming.

 

6.2 Enkel en alleen wanneer de gebruiker de toelating geeft én de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming heeft verwittigd, mag de huishoudhulp de huissleutel van de gebruiker bewaren. De gebruiker is uitdrukkelijk akkoord dat de dienstencheque-onderneming niet verantwoordelijk zal gesteld worden voor mogelijke schade die voortvloeit uit het verlies en bewaren van deze huissleutel door de huishoudhulp.

6.3 De huishoudhulp staat onder het hiërarchisch gezag van de dienstencheque-onderneming. Bij problemen contacteert de gebruiker de dienstencheque-onderneming die de klacht zal onderzoeken.

 

Artikel 7 - Anti-discriminatie

 

7.1 De dienstencheques-onderneming biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de klant waarborgt, en die rekening houdt met diens sociale leefsituatie.

 

7.2 Ten opzichte van de gebruiker wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst (zie artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie) bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

 

7.3 De gebruiker mag ten opzichte van de huishoudhulp geen onderscheid maken op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst (zie artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie).

 

7.4 De dienstencheques-onderneming hanteert een nultolerantie wat betreft discriminatoir gedrag.

 

Artikel 8 – Camerabewaking

 

Het gebruik van camerabewaking bij werknemers wordt nationaal geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad, die zonder enige uitzondering volledig van toepassing is op de sector van de dienstencheques. De woning van de gebruiker moet dan ook beschouwd worden als de arbeidsplaats in de zin van de CAO 68.

 

Het is bijgevolg niet toegelaten om de dienstenchequewerknemer te filmen of te bewaken met een camera, webcam,… buiten de strikte regels van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van de NAR.

 

Alle beelden of informatie die eventueel door camerabewaking zouden zijn bekomen, in strijd met de CAO 68, zijn enerzijds onbruikbaar en vormen anderzijds een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

 

Artikel 9 - Diefstal

 

9.1 De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

 

9.2 Bij vermoeden van diefstal door de huishoudhulp dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming te verwittigen. Bij diefstal door de huishoudhulp dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.

 

9.3 Eventuele klachten kan de gebruiker steeds melden aan de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming die de zaak verder zal onderzoeken.

 

Artikel 10 - Verzekeringen

 

10.1 De dienstencheque-onderneming staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de huishoudhulp van de dienstencheque-onderneming het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg en naar het werk.

 

10.2 De dienstencheque-onderneming sluit een verzekering af voor schade toegebracht aan de gebruiker. In geval van schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

In geval van schade dient de  gebruiker de verantwoordelijke van de dienstencheque-onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen. Er dient door de gebruiker binnen de 5 werkdagen na het schadegeval een bestek of herstelnota te worden binnengebracht bij de dienstencheque-onderneming en een verklaring met vermelding van de omstandigheden.

 

De terugbetaling kan enkel gebeuren bij aanvaarding van het schadegeval door de verzekering en met een vrijstelling van 250 euro ten laste van de gebruiker.

 

De verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier. Ingeval van twijfel, laat de dienstencheque-onderneming dit ook weten aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 11 – Einde van de overeenkomst

 

11.1 Huidige overeenkomst vangt aan op ……………………………………………………………. en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

 

11.2 De gebruiker kan de overeenkomst beëindigen via aangetekend schrijven, mits  het respecteren van een opzeg van 5 weken, ingaand op de datum van verzending van de brief.

 

In geval van niet-naleving van deze opzegtermijn, zal de gebruiker een schadevergoeding aangerekend worden. Deze schadevergoeding zal door de dienstencheque-onderneming gefactureerd worden a rato van de inruilwaarde van het betreffende gewest die normaliter aan de dienstencheque-onderneming zou zijn uitgekeerd per gepresteerd uur.

 

11.3 In geval van niet-naleven van de bepalingen in deze overeenkomst, behoudt de dienstencheque-onderneming het recht om dit contract eenzijdig en onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Bij een eenzijdige verbreking door de dienstencheque-onderneming zal de gebruiker geen recht op schadevergoeding hebben.

 

De overeenkomst tussen de gebruiker en de dienstencheque-onderneming wordt van rechtswege ontbonden

-       indien er geen dienstencheques meer worden uitgegeven door de overheid en de gebruiker er geen meer bezit.

 

-       indien de erkenning van de dienstencheque-onderneming in het kader van de dienstencheques wordt geschorst of ingetrokken. 

 

Artikel 12 – Geschillen en rechtsbevoegdheid

 

12.1 In geval van problemen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, zullen beide partijen zich verbinden om alles in het werk te zetten om een minnelijke oplossing te vinden.

 

 

12.2 Betwistingen omtrent deze overeenkomst worden behandeld door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de dienstencheque-onderneming.

 

* * *

 

 [1] Wettelijk kader : wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20/07/2001 en het koninklijk besluit betreffende de Dienstencheques van 12/12/2001.